FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

आदर्श  गाउँपालिका पुर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको दिन |

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!! आदर्श गाउँपालिकाअन्तरगत गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको लागि Back Hoe Loader Operator चालक १ जना अवश्यकता परेकोले तपसिल अनुसारको कागजात सहित सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त दिने हुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ

आर्थिक वर्ष: