FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

आदर्श  गाउँपालिका पुर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको दिन |

सूचना ! सूचना ! सूचना !!!!! आदर्श गाउँपालिकाअन्तरगत गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको लागि TRACTOR चालक १ जना अवश्यकता परेकोले तपसिल अनुसारको कागजात सहित सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त दिने हुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ .| .......

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: